Política de Privacitat

Calafell a Casa en representació de l’Ajuntament de Calafell respecta i protegeix la privacitat de les dades personals dels seus usuaris i de tercers que accedeixen a la nostra pàgina web. Per a nosaltres garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades és una prioritat, volem que estigui informat de tots aquells aspectes que el puguin afectar: Llegiu aquesta política de privacitat abans de registrar-se a la nostra pàgina, i davant de qualsevol dubte ens trobareu a info@calafellacasa.com

1.-Informació bàsica sobre el tractament de dades

A continuació, li detallem en una primera fase els aspectes bàsics relatius a l’tractament de dades personals:

Responsable del tractament Ajuntament de Calafell

Plaça de Catalunya, 1

43820 Calafell

CIF P4303700A
Finalitats principals del tractament -Oferir informació dels nostres productes i serveis.

-Atendre consultes.

-Gestió d’alta d’usuaris.

Bases Legitimadores del tractament -Execució del contracte de prestació de serveis.

-Consentiment exprès.

-Interès legítim.

Destinataris principals – Ajuntament de Calafell  i empreses auxiliars per la prestació dels serveis descrits.
Drets -Accès, rectificació, cancelació, oposició i portabilitat.

-Revocació del consentimient prestat.

Procedència -Facilitats pel titular.

-Facilitats per la seva navegació en la nostra plataforma. (internet).

Transferències Internacionals de Dades -No previstes
Delegat protecció de Dades -No procedeix

 

2.-Ampliació informació bàsica del responsable del Tractament

L’Ajuntament de Calafell està domiciliada a plaça Catalunya, 1 Calafell (43820). Per a qualsevol comentari i/o incidència relativa a aquesta política de privacitat pot contactar amb la nostra empresa mitjançant mail dirigit a l’correu info@calafellacasa.com, en horari d’atenció a el públic.

3.- Categories de dades que tractem

Per tant, quan vostè es registri en Ajuntament de Calafell anem a demanar-li i recollir únicament aquelles dades que siguin necessaris per atendre les finalitats de tractament i que són:

Dades d’identificació: Nom i cognoms, telèfon, adreça de correu electrònic, i aquells que en cada cas concret siguin necessaris per a la prestació dels serveis.

4.- ¿Amb quins fins tractem les seves dades?

Ajuntament de Calafell tracta les dades per vostè facilitades per garantir la correcta gestió dels serveis proporcionats a través del nostre web https://calafellacasa.com

També volem mantenir-lo informat en tot moment dels nostres productes i serveis, sempre que vostè ens autoritzi per a això. L’informem que sempre podrà retirar-nos el consentiment prestat, contactant amb nosaltres a info@calafellacasa.com

5.-Bases legitimadores per al tractament de les seves dades

Per a l’alta i registre de l’usuari a la plataforma de l’Ajuntament de Calafell la base legitimadora és el consentiment de l’interessat que se sol·licita en cada cas. Per a la tramesa d’informació de caràcter comercial i/o promocional dels nostres serveis o d’empreses afins la base legitimadora és l’interès legítim de l’empresa per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.

6.-Destinataris de les dades

Ajuntament de Calafell no comunica ni cedeix les seves dades a tercers excepte a empreses auxiliars per a la prestació dels serveis descrits.

7.-Termini de conservació de les dades

EI Ajuntament de Calafell l’informa que les seves dades personals seran conservades durant el temps estrictament necessari per a les finalitats de l’tractament per l’ús hagin estat proporcionats, sempre que l’usuari no hagi revocat el seu consentiment i, en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat en la normativa aplicable.

En conseqüència, quan el seu ús no sigui necessari, les dades personals seran bloquejats quedant només a disposició de les autoritats competents durant el temps i als efectes legals establerts en la normativa aplicable. Transcorregut aquest termini es procedirà a l’eliminació d’aquests.

8.-Drets que l’assisteixen

Per a l’exercici dels seus drets ha de dirigir-se al responsable del Tractament segons dades punt 1. Es tracta d’un procediment gratuït i ha d’anar acompanyat sempre de document acreditatiu de la seva identitat.

9.- Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

Ajuntament de Calafell tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

En particular, ha d’adoptar les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, en particular:

  • Funcions i obligacions de personal
  • Registre d’esdeveniments
  • Gestió de suports i documents
  • Control d’Accés
  • Identificació i autenticació
  • Còpia de seguretat i recuperació

No obstant això, en altres casos, Ajuntament de Calafell adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals.

La documentació estarà disponible a petició de l’usuari o client.

10.-Canvis en la política de privacitat

Ajuntament de Calafell es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, anunciarà en el Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.

Darrera actualització: 30 d’octubre de 2020

© 2020 AJUNTAMENT DE CALAFELL Tots els drets reservats